ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПЕРИЛНИЯ ПРОЦЕС И СИСТЕМА ОТ МЕРКИ ЗА ДОБРО ХИГИЕННО СЪСТОЯНИЕ 
В ОБЕКТ ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ „ПЕРИЛЕН КОМБИНАТ“

              Обектът ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ  -  „ ПЕРИЛЕН КОМБИНАТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ е с предназначение за изпиране на пране от обекти с обществено предназначение от заведенията за хранене и развлечения, студентски общежития, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и други, и от други търговски, производствени, промишлени и стопански обекти; Обектът ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ "ПЕРИЛЕН КОМБИНАТ"  е разположен в  самостоятелни сгради надземен етаж и е  изградено при спазване на изискванията на „Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението“. Предвидени са необходимите помещения и оборудване за дейността.  Осигурено е захранване на обекта с електричество, газ, вода  за питейно-битови цели и отвеждане на отпадните води в изградена канализационна система . Осветлението отговаря на изискванията за работни места на закрито.  Параметрите на микроклимата в помещенията отговарят на минималните изисквания за микроклимата на работните места.


I. ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ 

 

           Настилката на пода плочки, а на стените санитарен фаянс и латексна боя, позволяващи ежедневното измиване и дезинфекциране. В пералнята се използва  термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен метод на изпиране и дезинфекция в зависимост от предпочитанията на клиента и степента на замърсеност на прането. В процеса на изпиране се използват разрешени перилни препарати и дезинфектанти. Количеството на перилния и дезинфекциращ препарат се подава чрез дозираща система и се определя от вида на препаратите и указанията за тяхното използване, като се има в предвид замърсеността на прането.  Съоръженията осигуряват самостоятелното изпиране на клиента. След приключване на перилния процес всяка пералня се дезинфекцира, като се извършва изплакване с дезинфекционен препарат на барабана. След изпиране прането се суши при температура над 85°С,  а се глади при температура 180-185°С, пакетира, подрежда и се приготвя за клиента.

 

II. ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ , ОБОРУДВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС  


ПРОИЗВОДСТВЕН СЕКТОР  

 

Разположението и видът на помещенията в производствения сектор отговарят на последователността на технологичния процес, като не се допуска пресичане пътя на чистото и нечистото пране, така че осигурява поточност на производствения процес.

 

В производствения сектор се включват: 
• Помещение със самостоятелен вход за приемане, маркиране и сортиране на нечистото пране; 

 Бельото пристига на големи партиди и е опаковано в торби за еднократна употреба. Приема се през самостоятелен“ вход за приемане“. То е предварително сортирано и доставено с необходимия за целта автомобил, пригоден за доставка на мръсно бельо.  Същото се складира, маркира и сортира на обособено място на скари от подходящ материал. В това помещение се намира двугнездна мивка с течаща топла и студена вода.  
• Помещение за подготовка, изпиране и центрофугиране; 

 Оборудването е съобразено с технологичния процес, гарантиращо безопасност при експлоатация, позволява измиване и дезинфекция и не създава условия за допълнително замърсяване на прането.  Разположени са 7 броя перални машини за професионална употреба в комплект с центрофуга, както и две тунелни перилни линии, които имат технологична възможност за програмиране на ниво на вода, температурен режим, както и датчик за достигната температура. Те позволяват перилният процес да се извършва по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен метод. Пералните машини се управляват със зададени заводски програми или индивидуални програми за различните видове пране, като в зависимост от: вида и степен на замърсеност, тип текстил и предназначение се избира подходящата програма. Към всяка машина е свързана дозираща система за подаване на течни перилни и дезинфекциращи препарати. Препаратите постъпват в пералните по „сигнал“ от микропроцесорното управление в точно определено предварително програмирано време и количество.

 

Технологичен процес  на пране:  
 

                  След етапа на изпиране и изплакване, всяка от програмите завършва с финална центрофуга от 800 до 1000 оборота или преса (за тунелните линии), което допринася за пълното отстраняване на остатъчна пяна и вода по артикулите.  След приключване обработката на всеки обект или клиент се извършва почистване на всички перални чрез широко спектърен дезинфекциращ, биоциден препарат. Това действие се извършва с предварително подготвена за тази цел програма на пералните машини.  Така се създава добра практика за  прилагане на разработената програма за последователността на перилния процес.

 

• Помещение за сушене , гладене, сортиране, опаковане и складиране на чисто пране; 
Осигурено е подходящо технологично оборудване и вентилация с цел извършване на сушене, гладене, сортиране, опаковане и складиране на чистото пране в едно помещение. Транспортирането на прането от помещението за пране към другите помещения и от едно съоръжение към друго се извършва с транспортни съоръжения – колички за пране от полиетилен и неръждаем материал. Количките за пране позволяват влажно измиване и дезинфекциране и не позволяват вторично замърсяване на транспортираното чисто пране.  Изпраното бельо се разделя на: постелъчно (пликове, чаршафи, калъфки и покривки) и хавлиени кърпи.  Разположени са 10 броя сушилни машини за професионална употреба. Хавлиените кърпи се сушат на програма 80 - 85 ˚С. Високата температура допринася за допълнителна дезинфекция.  Постелъчното бельо се подлага на сушене до постигане на остатъчна влажност 35-40%, при  програма от  60˚ до 80˚. Остатъчната влажност е необходима за по-качествено гладене в следващия етап.Разположени са 6 броя гладачни машини за професионална употреба.Подготвеното за гладене постелъчно бельо, се транспортира чрез колички за пране до гладачна машина за плоско гладене (каландър). Гладаемото пране се обработва на гладачна машина (каландър)  при температура от 150˚ до 185˚. Чрез високата температура и остатъчната влажност след гладене се постига необходимият ефект, близък до колосване, както и дезинфекция на бельото.  Изгладеното, напълно сухо сгънато бельо се подрежда по вид и количество. В помещението е определена зона за  пакетиране и подреждане на чисто пране. Чистото бельо се опакова в  полиетиленово фолио, недопускащо замърсяване . Всеки  готов пакет се подрежда на рол-палетни етажни колички за чисто пране. 
• Помещение със самостоятелен изход за експедиция на чистото пране.  
Опакованото чисто пране напуска ОБЩЕСТВЕНАТА ПЕРАЛНЯ  през самостоятелен изход за експедиция на чистото пране.  Готовото за експедиция пране по микробиологични показатели трябва да отговаря на изискванията.  Микробиологичната чистота на готовото за експедиция пране се проследява чрез периодичен мониторинг.  Нормите за микробиологичната чистота на готовото за експедиция пране са:  

Мониторинга се осъществява от оператора на гладачната машина. 

След всяка проверка трябва да се прави протокол и да се съхранява съгласно разработената система от мерки, установени от обствениците или ръководителите на ОБЩЕСТВЕНАТА ПЕРАЛНЯ.   За транспортиране на опакованото чисто пране се използват транспортни средства, обозначени с трайна маркировка. Чистото пране се транспортира по начин, който не позволява нарушаване целостта на използваната опаковка, както и замърсяването му в транспортното средство. Транспортните средства задължително се почистват и дезинфекцират след всеки отделен курс.  За извършените хигиенни мероприятия се води дневник от водача на превозното средство.  

Спомагателен сектор  

Спомагателният сектор включва: 

Складови помещения с естествена вентилация за съхранение на детергенти, биоциди и инвентар за почистване В непосредствена близост до производствения сектор са обособени помещения с индивидуални гардероби/шкафчета за работно облекло, лични вещи и дрехи на персонала, както и тоалетна и баня.  

Общи изисквания към експлоатацията на ОБЩЕСТВЕНАТА ПЕРАЛНЯ.   

Ръководителите на обществената пералня осигуряват поддържането на всички инсталации в техническа изправност. На служителите се осигурят специално работно облекло и лични предпазни средства. Създаден е  график за непрекъснато поддържане чистотата в обекта, като в края на всеки работен ден помещенията, инвентарът и съоръженията се измиват и дезинфекцират. Подписан е договор с фирма с цел извършване на периодични мероприятия за  ефективна защита на обекта от насекоми и гризачи. Изработен е график за предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. 
Те включват веднъж годишно: 
1. преглед от ОПЛ или от лекар – специалист по вътрешни болести; 
2. преглед от лекар – специалист по кожни и венерически болести.  

Издадена е вътрешна заповед от управителя за предварителни медицински прегледи и изследвания преди постъпване на работа, които включват: 
1. Преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар – специалист по вътрешни болести; 
2. Бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни ешерихия коли и коремнотифно носителство; 
3. Изследвания за чревни хелминти и протозои; 
4. Бактериологично изследване за стафилококово носителство. 

 

Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания се съхраняват в обекта и се представят за проверка при поискване от контролните органи.  


Всички описани по-горе деиствия и условия се спазват, за да се внедри добра производствена практика на обект ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ, която включва разработена програма, технология и последователност на перилния процес, както и система от мерки за поддържане на добро хигиенно състояние на помещенията и транспортните средства.